Ngày 04.9.2022: Làm chủ chính mình

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 14, 25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH

Cuộc sống con người là một chuỗi những chọn lựa. Trong đó, Thiên Chúa phải là ưu tiên số một. Muốn trở thành môn đệ của Chúa, phải từ bỏ chính mình và của cải vật chất để sống theo những giá trị Tin Mừng; từ bỏ ánh vinh quang của thế gian, dám chịu thua thiệt để chiếm được mối lợi lớn là Đức Giêsu.

Tập làm chủ mọi ước muốn, suy nghĩ và hành động. Sống khiêm tốn và chuyên cần cầu nguyện, để có đủ sức mạnh thắng vượt thói kiêu căng ích kỷ, tham lam tiền bạc, danh vọng trần thế hầu sống trọn vẹn cho Chúa và tha nhân.