Ngày 04.8.2022: “Các con bảo Thầy là ai?”

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16, 13-23

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giôna, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

CÁC CON BẢO THẦY LA AI?”

Chúa là ai trong những mối quan hệ, những chọn lựa của ta. Chúa chờ đợi ta một câu trả lời đầy xác tín. Đường lối của Chúa không giống với suy nghĩ của con người. Chúa Giêsu biết rõ những yếu đuối của Phêrô, nhưng Chúa vẫn tin tưởng trao cho ông nhiệm vụ coi sóc đoàn chiên.

Hội Thánh Chúa gồm những người thánh thiện và những người yếu đuối. Chúa muốn ta từng bước từng ngày nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúa luôn có kế hoạch hoàn hảo dành cho mỗi người chúng ta. Đừng tránh né thập giá, đừng bắt Chúa phải thực hiện theo sự sắp xếp của ta. Hãy khiêm tốn đón nhận thánh ý Chúa. Xin cho ta có đủ niềm tin và lòng mến để tuyên xưng Chúa là gia nghiệp đời mình.