Ngày 25.01.2022: Sứ mạng loan báo Tin Mừng

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 16, 15-18

Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh”.

SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Rao giảng Tin mừng là phận vụ của mọi Kitô hữu. Lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ hôm nay cũng là lệnh truyền cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, từng Kitô hữu chúng ta đều đón nhận sứ mạng loan báo Tin mừng; việc loan báo này là một hồng ân và cũng là trách nhiệm mỗi chúng ta phải chu toàn trong cuộc sống.

Trong niềm vui mừng lễ thánh Phaolô Tông đồ trở lại hôm nay, xin cho mọi Kitô hữu ý thức sứ mạng loan báo Tin mừng, và biết dành cả cuộc đời để loan báo Chúa Giêsu, để giới thiệu Chúa cho mọi người.  Cùng với thánh Phaolô, chúng ta xác tín rằng: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin mừng”.