Ngày 01.01.2022: Cùng Mẹ sống Lời Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 2, 16-21

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

CÙNG MẸ SỐNG LỜI CHÚA

Truyền thống Hội thánh vẫn xem đặc ân Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa là hồng ân trổi vượt nhất Thiên Chúa đã dành cho Đức Trinh Nữ. Thật vậy, Mẹ chỉ là phàm nhân mà lại được vinh dự trở thành Thiên Chúa Thánh Mẫu. Hồng ân này kéo theo bao đặc sủng Mẹ được đón nhận. Mẹ thật cao sang, quyền quý, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương trời đất.

Tuy nhiên, trích đoạn Kinh thánh hôn nay lại mô tả Mẹ như một người tín hữu thuần thành, như một người môn đệ của Chúa Kitô: “Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.” Là Kitô hữu, chúng ta cùng được chung chia niềm vui và vinh dự của Mẹ, khi chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.