Nghe giảng Chúa nhật 29 năm B (2009 – 2021)

Nghe giảng Chúa nhật 29 năm B (2009 - 2021)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 10,35-45)

Nghe giảng Chúa nhật 29 năm B (2009 - 2021)Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?” Các ông thưa : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giêsu bảo : “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” Các ông đáp : “Thưa được.” Đức Giêsu bảo : “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

Đức Giêsu gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Năm 2021 (Xin ơn chữa lành giữa đại dịch)

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 6g15: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2018 (ngày Khánh nhật Truyền giáo)

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy (nghe trên youtube)

Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy (nghe trên youtube)

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường TamNghe trên YouTube

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2012 (Khai mạc Năm Đức Tin 2012 – 2013)

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Lễ 19g00 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (tiếng Anh)

Lễ 5 giờ : Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Năm 2009

Lễ 5 giờ : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiiệu

 

 

 

Trả lời