Nghe giảng Chúa nhật 20 thường niên năm B (2009 – 2021)

 Nghe giảng Chúa nhật 20 thường niên năm B (2009 - 2021)

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (6, 51-59)

Nghe giảng Chúa nhật 20 thường niên năm B (2009 - 2021)Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Năm 2021

Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy (rửa tội TT): Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Ngày 16.08.2015

Lễ 5g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g00: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 19.08.2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Phạm Quốc Văn


Lễ 6g15 : Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao


Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19g00 : Lm Biển Đức Vương Thuật


Năm 2009

 Lm Đaminh Trần Bình Tiên

 Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

 Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

 Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh

 

Trả lời