Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B (2015 – 2021)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 14,12-16.22-26) 

Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B (2015 - 2021)12 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” 13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ : “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà : Thầy nhắn : ‘Thầy sẽ ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở phòng nào ?’ 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng : và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
22 Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” 23Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25Thầy bảo thật anh em : chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”
26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

Năm 2021

Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 05g00: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 06g15: Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 07g30: Lm. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Lễ 16g00: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy Lễ cưới

Lễ 17g30: Lm. Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 05 giờ : Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 9 giờ (Rước lễ lần đầu) : Lm Giuse nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19giờ: Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

 

Trả lời