Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi năm B (2009 – 2021)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28:16-20)

Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi năm B (2009 - 2021)Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Năm 2021

Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 06g15: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ 07g30: Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy Lễ Hôn phối

Lễ 17g00: Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm B : 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Môrit Lục Vĩnh Phố

Lễ 05 giờ : Lm Phạm Quốc Văn


Lễ 9h00 giờ (Thêm Sức) : Gm Giuse Đinh Đức Đạo

Lễ 17g30 : Lm Gioan.B Trần Anh Long

Lễ 19g00 : Lm Giuse Trần Văn Việt

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Rửa tội Tân Tòng)

Lễ 19g30 thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật (English)

Lễ 05 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

Năm 2009

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Trả lời