Ngày 08.4.2021: “Thầy đây đừng sợ”

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ… Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

“THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ”

Sợ hãi là một tình trạng tâm lý tồi tệ mà con người ai cũng trải qua, ở bất cứ lứa tuổi hay bậc sống nào. Trong nỗi sợ hãi, con người mới cảm nhận sự bình an quý giá dường nào. Hôm nay Chúa Phục sinh hiện ra với các môn đệ và ban cho các ông sự bình an: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”.

 Cũng chính lời này, ơn bình an này, hôm nay Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta. Còn sợ hãi, nghĩa là đức tin còn yếu kém, lòng cậy trông còn mơ hồ; hãy can đảm bước ra khỏi ngôi mộ đóng kín của sự sợ hãi, hăng hái lên đường loan báo Tin mừng bình an cho mọi loài thụ tạo. Chúa Phục Sinh luôn đồng hành bên ta.

 

Trả lời