Ngày 24.12.2020: Bừng cháy niềm vui và lửa sốt mến

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1:67–79

Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc túng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước; Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta. Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tối tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

BỪNG CHÁY NIỀM VUI VÀ LỬA SỐT MẾN

Lời chúc tụng của tư tế Giacaria năm xưa vang vọng khắp vùng núi Giuđê, và vẫn tiếp tục ngân vang trong Hội thánh ngày nay trong các giờ Kinh sáng mỗi ngày.

Thiên Chúa ta luôn là Đấng giàu lòng trắc ẩn, Người cho Vầng Đông là chính Chúa Giêsu từ trời đến viếng thăm chúng ta qua mầu nhiệm nhập thể. Đại lễ Giáng sinh đã gần kề, tâm tình của tư tế Giacaria càng réo rắt, lời kinh của Hội thánh càng dặt dìu hơn. Xin cho lòng chúng ta bừng cháy niềm vui và lửa sốt sắng để đón chào Con Thiên Chúa giáng trần.

 

Trả lời