Ngày 27.9.2020: Tất cả đều nhờ ơn Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 21:28–32

Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.  Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi.  Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?”

Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Ðức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.  Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.

TẤT CẢ ĐỀU NHỜ ƠN CHÚA

Chẳng ai có thể vào được Nước Thiên Chúa nhờ vào sự công chính cá nhân của mình. Chỉ những ai khiêm tốn nhìn nhận sự giới hạn và tội lỗi của mình, dám tín thác nơi Thiên Chúa, mới hy vọng được cứu rỗi. Chẳng thế, Chúa đã nói với những người Pharisêu, những người tự hào mình là công chính: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.”

Lời dạy của Chúa làm cho chúng ta, những con người tội lỗi, được gia tăng niềm hy vọng cứu rỗi; và đừng bao giờ kiêu ngạo khi mình có thể làm được việc này việc kia. Nếu chúng ta có làm được công kia việc nọ, thì cũng chỉ là làm công việc bổn phận của người phục vụ, và mọi việc từ khởi sự cho tới hoàn thành đều là nhờ ơn Chúa.

Trả lời