Ngày 23.9.2020: Niềm tín thác nơi Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca : Lc 9:1–6

Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

NIỀM TÍN THÁC NƠI CHÚA

Chúa đã chọn gọi các Tông đồ, cho các ông được ở với Chúa; Chúa huấn luyện các ông và sai các ông đi loan báo Tin mừng. Chúa cũng mời gọi và chọn lựa chúng ta, cho chúng ta trở thành Kitô hữu, là để Người sai chúng ta đi vào giữa lòng thế giới mà loan báo Tin mừng. Chúa căn dặn các môn đệ năm xưa là : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” Hành trang của người lữ hành phải thật gọn nhẹ, điều bảo đảm quan trọng là Chúa luôn ở cùng các ông, khi ra đi, các ông phải biết tín thác.

Cũng những lời căn dặn ấy, hôm nay Chúa cũng nhắc nhở chúng ta, hãy hăng say lên đường loan báo Tin mừng trong niềm tín thác nơi Chúa. Chắc chắn những ai ra đi trong thái độ tín thác đó, sẽ gặt về những bó lúa vàng trĩu hạt.

 

Trả lời