Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A (2011 – 2020)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6,51-58)

Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A (2011 - 2020)Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 06g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 9 giờ (Rước lễ lần đầu) : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 06g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 9 giờ (Rước lễ lần đầu) : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Trả lời