Ngày 30.9.2019: Trở nên bé nhỏ nhất

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 46-50 

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

TRỞ NÊN BÉ NHỎ NHẤT

Các môn đệ sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa, nhưng với bản tính con người yếu đuối nên các ông vẫn còn háo danh, cạnh tranh nhau để xem ai là người “cao trọng nhất”. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại lấy một “em nhỏ” đặt cạnh Người để trả lời cho cho các ông: kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất.

Vì với Chúa, người cao trọng nhất là người khiêm nhường trở nên bé nhỏ nhất, như chính Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang xuống thế làm người “không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28).

 

Trả lời