Ngày 13.7.2019: Xin Chúa giúp vững tin

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 10, 24-33.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bê-el-giê-bul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà…

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

XIN CHÚA GIÚP VỮNG TIN

Sống trong thế gian, Chúa Giêsu muốn chúng ta là môn đệ của Ngài trở nên muối nên men và ánh sáng cho trần gian. Vì vậy, chúng ta có nhiệm vụ loan truyền Lời Chúa cho trần gian để làm chứng cho sự thật và công lý.

Chính vì dám làm chứng cho sự thật và công lý, chúng ta sẽ bị những người ưa chuộng gian dối thù ghét và bắt bớ. Thế nhưng, Chúa dạy chúng ta đừng sợ những người chỉ giết được thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Hơn nữa, khi bị bắt bớ là khi chúng ta có cơ hội làm chứng cho Tin mừng của Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta vững tin, để trước mặt mọi người, dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta luôn can đảm làm chứng cho Chúa, để mai sau, được Chúa tuyên xưng trước mặt Thiên Chúa trong Nước của Ngài.

Trả lời