Ngày 12.6.2019: Vẻ đẹp Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 17-19.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.

Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

VẺ ĐẸP LỜI CHÚA

Chúa Giêsu không đến để bãi bỏ luật Chúa; đúng hơn, Ngài đến để làm cho luật đó đạt đến mức toàn hảo: luật đưa con người đến với Thiên Chúa, luật làm nảy sinh sự sống và tình yêu.

Thay vì nhìn luật Cựu Ước dưới cái nhìn tiêu cực, chúng ta nên nhận ra đường lối sư phạm tuyệt vời của Thiên Chúa. Chúa dạy dỗ dân Người tuỳ theo mức độ có thể thấu hiểu của họ; và khi đến thời viên mãn, Người sai Con Một là Đức Giêsu xuống để mặc khải cho biết mầu nhiệm về Thiên Chúa. Cựu Ước là bước chuẩn bị để Tân Ước sẽ được thành toàn sau này. Cả Cựu Ước và Tân Ước đều chứa đựng Lời Chúa nên không đối nghịch nhau.

Ước chi mỗi người trong chúng ta biết khám phá ra vẻ đẹp trong Lời Chúa. Muốn thế, chúng ta hãy không ngừng học hỏi, lắng nghe và tuân giữ những giáo huấn được chứa đựng trong Lời Chúa, trong đó Chúa Giêsu là chìa khoá để chúng ta hiểu Lời Chúa rõ hơn.

Trả lời