Ngày 14.5.2019: Kitô hữu chính danh

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 15, 9-17.

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

KITÔ HỮU CHÍNH DANH

Không phải các tông đồ đã chọn Chúa Giêsu trước, nhưng chính Chúa đã chọn các ngài trước để sai các ngài ra đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trên trần gian này. Các ngài không còn là tôi tớ, nhưng là bạn hữu của Chúa Kitô. Từ đây, trên hành trình loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu sẽ trở thành bạn đồng hành để trợ giúp và nâng đỡ các ngài.

Bậc sống nào cũng cần vươn tới sự thánh thiện. Chúng ta vươn tới sự thánh thiện khi thực thi giới răn bác ái. Bác ái là cách thức giúp mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ Chúa Kitô và là một Kitô hữu chính danh.

Trả lời