Ngày 11.5.2019: Mến yêu Thánh Thể

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 6, 61-70 

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì?

Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. …

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Đức tin là một ân ban của Thiên Chúa. Có nhiều người đến với Chúa Giêsu nhưng rồi lại bỏ đi vì họ thấy lời Ngài thật chói tai và không đáng tin. Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống”. Do vậy, đừng chỉ dùng con mắt thể lý hay những kiến thức trần thế để khám phá mầu nhiệm về Thiên Chúa; nhưng trước tiên, hãy mở cặp mắt đức tin để đón nhận mặc khải.

Thánh Tô-ma A-qui-nô có những trải nghiệm thật sống động về Thánh Thể và đã viết ra những lời tuyệt vời như sau: “Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây. Nghi lễ xưa đây sánh bí tích này, niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm” (Thánh thi Kinh chiều II lễ Mình Máu Chúa). Đứng trước mầu nhiệm cao cả này, xin Chúa ban cho chúng ta lòng kính sợ và mến yêu chân thành.

Trả lời