Ngày 19.02.2019: Men yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8, 14-21.

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hê-rô-đê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

MEN YÊU THƯƠNG

Men tuy lượng ít hơn rất nhiều so với lượng cơm nhưng nó có sức tiêu hủy để cơm không còn là cơm mà cơm thành rượu. Cuộc sống con người cũng thế, những chuyện tưởng như nhỏ nhặt không ảnh hưởng nhiều đến đức tin nhưng có sức công phá rất mạnh bởi tính âm thầm và khó nhận biết.

Xin cho chúng ta ý thức được thứ men nào là cần thiết cho đời sống đức tin và tương quan con người để sống sao cho xứng đáng ơn gọi là con Thiên Chúa.

 

Trả lời