Ngày 22.12.2018: Luôn ca tụng Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 46-56.

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa.

Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Đức Maria ở lại với bà Elisabéth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

LUÔN CA TỤNG CHÚA

Mẹ Maria đã ca ngợi Thiên Chúa vì đã thực hiện nơi Mẹ những điều kỳ diệu. Quả thật, từ một thôn nữ vô danh, Mẹ trở thành Thân Mẫu Đấng Cứu Thế, được diễm phúc cộng tác với Người trong công trình cứu độ. Tất cả là hồng ân.

Hôm nay, Thiên Chúa cũng thực hiện nơi thế giới và mỗi người chúng ta “những điều cao cả”.

Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm hồng ân Chúa ban và cùng với Mẹ Maria ca tụng tán dương Người.

 

Trả lời