Ngày 04.11.2018: Giới răn yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 28b-34.

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp:

“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG

Đức Giêsu đã chỉ cho ông Kinh sư phải làm gì trong việc thực thi lề luật. Chắc hẳn đó không phải là tuân giữ chi li từng điều được ghi ra cho bằng yêu mến.

Yêu Chúa được thể hiện qua tha nhân và tình yêu đối với tha nhân biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa. Thánh Catarina Siêna đã cảm nghiệm được sự gắn kết ấy khi thốt lên: “Chúa đã yêu chúng con bằng tình yêu nhưng không và Ngài biết con không thể yêu Ngài như thế, nên Ngài muốn con làm điều đó cho tha nhân”.

Trong tình yêu, thánh Gioan đã viết: “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy”. Như thế, lòng mến yêu Thiên Chúa không kéo con chúng ta khỏi thế gian này, không cô lập trong sự sùng bái riêng tư; trái lại, tình yêu ấy là nguồn liên tục và có sức thúc đẩy một tình yêu dành cho mọi người.

Xin Chúa giúp chúng ta biết quảng đại, mở lòng đón nhận tha nhân như Chúa đón nhận chúng ta. Amen

Trả lời