Ngày 15.07.2018: Ơn gọi Ngôn Sứ

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

ƠN GỌI NGÔN SỨ

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi các Kitô hữu chúng ta hãy nhiệt thành phụng sự Chúa trong sứ mệnh tiên tri, tư tế và vương đế. Bài đọc I cho thấy Chúa đã thương chọn Tiên tri Amos trong chính tự do của Người. Người chọn ông không phải vì ông là một vĩ nhân, nhưng là vì Người thương dân Người. Với bài đọc II, thánh Phaolô ca tụng sứ mệnh tư tế của Kitô hữu, xuất phát từ sự tự do kêu gọi và tiền định của Thiên Chúa. Và trong Tin mừng, chúng ta thấy được sự tự do đó: “Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế” (Mc 6, 7b). Sự tự do không chỉ của người sai đi, nhưng cả kẻ được sai đi. Người được sai đi cần có tâm thế tự do, vì Thiên Chúa đã định liệu những gì cần thiết cho công việc của một ngôn sứ. Điều cần và hành trang mang theo là làm theo ý Người và lời chúc bình an cho nơi mình đến.

Xin cho mỗi chúng ta ý thức được ơn gọi ngôn sứ của mình mà nhiệt tâm ra đi rao truyền Tin mừng bình an cho con người hôm nay, nhất là những người lân cận với ta, bằng chính chứng tá sống động của ta.

Trả lời