Ngày 14.07.2018: Học theo Thầy Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 10, 24-33.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà…

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

HỌC THEO THẦY GIÊSU

Trong một xã hội mà tự do được khoác cho một tấm áo mỹ miều đến độ che dấu chính bản chất thực sự của tự do, một lần nữa Lời Chúa mời gọi chúng ta vượt qua những trở ngại mang tính con người để can đảm chia sẻ cảm nghiệm về Thiên Chúa cho người khác: “hãy nói nơi ánh sáng … rao giảng trên mái nhà.”

Nhưng làm sao có thể tuyên xưng Chúa và sự hiện diện của Người khi không có được chính cảm nghiệm ấy? Chúa Giêsu nhắc nhở: trò không thể hơn thầy. Nên người môn đệ cũng hãy bắt chước thầy Giêsu để dành thời gian với Chúa Cha, hiện diện trước nhan thánh của Người. Nếu không, sẽ thật khó khăn để tuyên xưng Đấng mà mình không biết, và cũng sẽ thật khó để được xưng ra trước Đấng Ngự Trên Trời.

Trả lời