Ngày 16.02.2018: Bình an của Chúa Xuân

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 6,25-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? … Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

BÌNH AN CỦA CHÚA XUÂN

Ngày đầu năm mới, mọi người gửi trao lời cầu chúc bình an. Bình an đích thực của con người chính là Thiên Chúa, Đấng bất kể ai tin vào người không phải lo về ngày mai. Không phải lo về mai không không đồng nghĩa với kẻ vô lo mà là kẻ vững tin vào Thiên Chúa quan phòng. Với niềm tin vững mạnh, mọi lo âu, Kitô hữu trao cả cho Thiên Chúa vì biết Thiên Chúa hằng chăm sóc ta.

Ước chi, trong này đầu năm mới này, các bạn trẻ mới tạo lập gia đình ý thức được mình thuộc về khi đi chúc tuổi và nhận họ hàng. Ước chi dòng họ đôi bên là chỗ dựa vững chắc cho đôi bạn kiến tạo hạnh phúc gia đình mình.

Trả lời