Ngày 19.01.2018: Ở với Chúa Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Mac-cô: Mc 3, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

 

Ơ VỚI CHÚA GIÊSU

Đức Giêsu gọi những kẻ Người muốn để các ông ở với Người. Đôi bạn trong gia đình trẻ cũng mời gọi và đến ở với nhau trọn đời. Các môn đệ ở với thầy Giêsu để trải nghiệm và làm chứng về Thiên Chúa Tình Yêu; đôi bạn chung thủy trong đời sống vợ chồng cũng là hành trình sống với để cùng nhau làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu, dù vẫn còn đó những bất toàn.

Xin Chúa khơi lên nơi mỗi thành viên trong gia đình, nhất là các gia đình trẻ biết phác họa và nói cho thế giới về niềm vui sống bên Chúa.

Trả lời