Ngày 18.05.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 18.05.2016

Mc 9, 38 – 40

Ngày 18.05.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40).

2. Suy niệm: Bài tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu rất quảng đại đối với mọi người, còn các môn đệ thì lại có lòng quá hẹp hòi ích kỷ, ghen tị, đố kỵ với người không cùng phe với mình. Các ông còn xin Chúa can  thiệp  có  lợi  cho  lập  trường  hẹp  hòi  của mình. Trong cuộc sống cộng đoàn, cũng như trong gia đình,  trong  họ  đạo,  trong giáo  phận,  hoặc  trong các hội  đoàn,  người  ta thường hay mắc phải  lỗi này. Là Kitô-hữu,  cần  nên  giống  Chúa  Kitô,  biết  quảng đại, yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù nghịch với ta, tha thứ cho anh em, đối xử tốt với mọi người, kể cả người không  cùng  quan  điểm  với  ta.  Bởi  vì  chính  Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống quảng đại, bác ái với tha nhân.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết quảng đại giúp đỡ mọi người được nên thánh, và cho con theo gương Chúa Kitô, biết yêu thương mọi ngườ Amen

Trả lời