Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu tại Sài Gòn 2015

 

 

 

Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu
tại Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn
02.04.2015

 

 

[youtube]M74f4ZXXkYA[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời