Ngày 14.03: Cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa

14/03/15 Thứ Bảy tuần 3 MC
Lc 18,9-14

Cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa

“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,13)

Ngày 14.03: Cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa

Suy niệm: Người thu thuế đến đền thờ cầu nguyện và anh ý thức rõ thân phận tội lỗi, bất xứng của mình: Anh không dám bước tới gần cung điện mà chỉ đứng xa xa ở cuối đền thờ; thậm chí anh cũng không dám ngước mắt nhìn trời, mà chỉ cúi đầu, đấm ngực và nói lên những lời thống thiết tỏ bày cõi lòng tan nát của mình: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Tâm tình của anh thật giống với tâm tình của vịnh gia trong Thánh vịnh 50: – bày tỏ với Chúa tấm lòng “tan nát” vì tội lỗi: “Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê;” – và nài xin lòng từ bi thương xót của Ngài: “Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy… (Tv 50). Cách cầu nguyện của anh là cách cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế, anh được Chúa nhậm lời và kể anh là người công chính.

Mời Bạn: Mùa chay là mùa sám hối. Tinh thần sám hối của mùa chay được diễn tả trong cung cách, thái độ và cả trong lời cầu nguyện. Chúa yêu thích tâm tình này hơn là những “thành tích” mình đạt được qua việc giữ luật bên ngoài và lấy đó làm thoả mãn rồi tự đánh giá mình là người mẫu mực.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày lập lại nhiều lần lời sám hối đầu lễ: “Xin Chúa thương xót chúng con…”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con sám hối để trở thành người công chính. Xin cho chúng con trong mùa chay thánh này biết thật tình thống hối tự đáy lòng.

 

Trả lời