Video: Để Lời được lớn lên: Lễ Cung hiến thánh đường Latêranô

 

Để Lời được lớn lên

Suy niệm Lễ Cung hiến thánh đường Latêranô

Chia sẻ: Lm Laurenxo Bùi Công Huy, OP

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời