Nghe giảng tĩnh tâm lễ Thánh Đa Minh 2014

 

Nghe giảng tĩnh tâm lễ Thánh Đa Minh 2014

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28, 16 – 20)

Nghe giảng tĩnh tâm lễ Thánh Đa Minh 2014Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.

Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Ngày thứ 01: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh (Mt 28, 16 – 20)

/tt_daminh2014_chinh

Ngày thứ 02: Lm Gioan B. Trần Anh Long (Lc 19, 1 – 10)

/tt_daminh2014_long

 

Trả lời