TH online 22: Tin Mừng theo thánh Máccô

 
 Thần học online:
 
Thánh Kinh nhập môn 

Bài 22:  Tin Mừng theo thánh Máccô

– Tác giả

TH online 22: Tin Mừng theo thánh Máccô

 Thánh Máccô được xem là tác giả Tin Mừng theo thánh Máccô. Thánh Máccô giúp thánh Phêrô trong việc giảng dạy và ghi chép thành sách (1Pr 5,13; Cv 12,12). Thánh Máccô cũng theo 2 thánh Phaolô và Banaba (Cv 12,25; 13,5).

Thánh Máccô cộng tác với thánh Phaolô (Cl 4,10; Plm 24; 2Tm 4,11).

– Độc giả

Tin Mừng Máccô viết cho các Kitô hữu không phải gốc Do thái giáo và sống ở ngoài Paléttina.

– Thời gian và nơi biên soạn

Thánh Máccô viết Tin Mừng tại Rôma (dùng tiếng Latin), có thể trước năm 70.

– Nội dung

Dọn đường cho sứ vụ của Đức Giêsu (1,1-13), Mầu nhiệm Đấng Mêsia (1,14-8,30), Mầu nhiệm Con Người (8,31-16,8), phụ trương (16,9-20).

[youtube]cysETXOd8Cs[/youtube]

Trả lời