Ngày 02.10: Sống tinh thần trẻ thơ

 
02/10/13 Thứ Tư đầu tháng Tuần 26 TN
Thiên thần hộ thủ          
Mt 18,1-5.10

Sống tinh thần trẻ thơ

“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)

 

Ngày 02.10: Sống tinh thần trẻ thơ

Suy niệm: Mặc dù về mặt tự nhiên, trẻ em có những hạn chế, khuyết điểm, nhưng những tính cách nổi bật của trẻ thơ: đơn sơ vô tội, không dối trá, không mưu mô xảo quyệt, luôn tin tưởng phó thác nơi cha mẹ, v.v… khiến truyền thống Thánh Kinh vẫn nhận ra nơi các em hình ảnh biểu trưng của những người luôn sống khiêm nhường tín thác vào Chúa và được Ngài đặc biệt yêu thương chăm sóc: “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2). Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh rằng điều kiện thiết yếu để được ơn cứu độ là phải có tinh thần trẻ thơ: Chỉ những ai “trở lại mà hoá nên như trẻ nhỏ” mới được vào Nước Trời.

Mời Bạn: Lịch sử nhân loại không ngừng đi lại vết xe đổ của Ađam bất tuân phục “dương oai ngạo với Trời, ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa” (x. Tv 75,6). Trong một thế giới kỹ thuật phát triển vượt bậc, mức sống vật chất không ngừng nâng cao, con người dễ bị say men đắc thắng về những thành quả của mình và tưởng rằng mình chính là chủ của mọi sự mà chối bỏ Thiên Chúa là Chủ tể thực sự và là Đấng ban cho họ tất cả những thứ đó. Mời bạn khiêm tốn nhìn lại thân phận con người để nhận ra tình thương của Thiên Chúa và sống trong tình con thảo với Ngài.

Sống Lời Chúa: Sống giản dị với bản thân, khiêm tốn với tha nhân để có thể trở nên trẻ thơ trước mặt Chúa.

Cầu nguyện: “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi… Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con lòng lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Ít-ra-en ơi, từ nay mãi đến muôn đời muôn năm.” (Tv 131)

Trả lời