Chuỗi Máu Thánh Chúa

 

Chuỗi Máu Thánh Chúa

 

Mở đầu

Chuỗi Máu Thánh ChúaKính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu

Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu!

Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu!

Xin cứu độ thế giới!

Cầu xin Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin Ngài đổ đầy tâm hồn các tín hữu và nhóm lên ngọn lửa Tình Yêu của Ngài.

X: Xin sai Chúa Thánh Thần đến và họ sẽ được tác tạo.

Đ: Và Ngài sẽ canh tân bộ mặt địa cầu.

Chúng ta cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa, Ngài đã dạy các tín hữu bằng Ánh Sáng của Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con qua Chúa Thánh Thần để chúng con khôn ngoan và làm cho chúng con hân hoan trong Hồn ân An ủi của Ngài, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin Kính

(Cúi đầu)

Nguyện xin Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, Đền thờ chứa sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Nhà Tạm chứa sự thông suốt của Thiên Chúa, Ánh Sáng của Trời và đất, xin bao phủ chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin hàn gắn Vết Thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

(Cúi đầu)

Nguyện xin Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, Đền thờ chứa sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Nhà Tạm chứa sự thông suốt của Thiên Chúa, Ánh Sáng của Trời và đất, xin bao phủ chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Mầu nhiệm thứ nhất: Đóng đinh tay phải của Chúa Giêsu

(Im lặng suy niệm)

Vì Vết Thương nơi tay phải của Chúa và qua sự đau đớn vì đinh đóng vào tay phải của Chúa, xin Máu Thánh Chúa tuôn trào cứu độ các tội nhân trên toàn thế giới và hoán cải nhiều linh hồn. Amen.

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin hàn gắn Vết Thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lạy Cha… Kính mừng…

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin cứu độ chúng con và toàn thế giới.

(12 lần Xướng và Đáp như vậy)

Sáng danh…

(Cúi đầu)

Nguyện xin Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, Đền Thờ chứa sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Nhà Tạm chứa sự thông suốt của Thiên Chúa, Ánh Sáng của Trời và đất, xin bao phủ chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Mầu nhiệm thứ hai: Đóng đinh tay trái của Chúa Giêsu

(Im lặng suy niệm)

Vì Vết Thương nơi tay trái của Chúa và qua sự đau đớn vì đinh đóng vào tay trái của Chúa, xin Máu Thánh Chúa tuôn trào cứu độ các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những người hấp hối khỏi ác thần tấn công. Amen.

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin hàn gắn Vết Thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lạy Cha… Kính mừng…

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin cứu độ chúng con và toàn thế giới.

(12 lần Xướng và Đáp như vậy)

Sáng danh…

(Cúi đầu)

Nguyện xin Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, Đền Thờ chứa sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Nhà Tạm chứa sự thông suốt của Thiên Chúa, Ánh Sáng của Trời và đất, xin bao phủ chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Mầu nhiệm thứ ba: Đóng đinh chân phải của Chúa Giêsu

(Im lặng suy niệm)

Vì Vết Thương nơi chân phải của Chúa và qua sự đau đớn vì đinh đóng vào chân phải của Chúa, xin Máu Thánh Chúa tuôn trào bao phủ nền tảng Giáo hội Công giáo khỏi những những kế hoạch của sự tối tăm và kẻ xấu. Amen.

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin hàn gắn Vết Thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lạy Cha… Kính mừng…

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin cứu độ chúng con và toàn thế giới.

(12 lần Xướng và Đáp như vậy)

Sáng danh…

(Cúi đầu)

Nguyện xin Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, Đền thờ chứa sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Nhà Tạm chứa sự thông suốt của Thiên Chúa, Ánh Sáng của Trời và đất, xin bao phủ chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Mầu nhiệm thứ tư: Đóng đinh chân trái của Chúa Giêsu

(Im lặng suy niệm)

Vì Vết Thương nơi chân trái của Chúa và qua sự đau đớn vì đinh đóng vào chân trái của Chúa, xin Máu Thánh Chúa tuôn trào bảo vệ chúng con khỏi những những kế hoạch của ác thần và những gì thuộc về chúng. Amen.

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin hàn gắn Vết Thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lạy Cha… Kính mừng…

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin cứu độ chúng con và toàn thế giới.

(12 lần Xướng và Đáp như vậy)

Sáng danh…

(Cúi đầu)

Nguyện xin Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, Đền thờ chứa sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Nhà Tạm chứa sự thông suốt của Thiên Chúa, Ánh Sáng của Trời và đất, xin bao phủ chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

The Fifth Mystery: The Piercing of the Sacred Side of Our Lord Jesus

(Im lặng suy niệm)

Vì Vết Thương nơi cạnh sườn của Chúa và qua sự đau đớn vì lưỡi gươm đâm và cạnh sườn Chúa, xin Máu và Nước tuôn trào chữa lành các bệnh nhân, phục sinh người chết, giải quyết các vấn đề hiện tại và dạy chúng con cách đến với Chúa vì vinh quang đời đời. Amen.

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin hàn gắn Vết Thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lạy Cha… Kính mừng…

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin cứu độ chúng con và toàn thế giới.

(12 lần Xướng và Đáp như vậy)

Sáng danh…

(Cúi đầu)

Nguyện xin Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, Đền thờ chứa sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Nhà Tạm chứa sự thông suốt của Thiên Chúa, Ánh Sáng của Trời và đất, xin bao phủ chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin hàn gắn Vết Thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

(3 lần Xướng và Đáp như vậy)

Kính mừng…

Chúng ta cùng cầu nguyện

Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, chúng con tôn sùng, tôn kính và thờ lạy Chúa vì Giao ước đời đời đem lại hòa bình cho nhân loại. Xin hàn gắn Vết Thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin an ủi Chúa Cha toàn năng ngự nơi tòa cao và tẩy rửa mọi tội lỗi của toàn thế giới. Kính lạy Máu Thánh, chúng con xin kính thờ Máu Thánh Chúa, xin thương xót chúng con. Amen.

X: Kính lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đ: Xin thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Đức Thánh Giuse, Phu Quân Đức Maria.

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô.

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Thánh Gioan đứng dưới chân Thánh Giá.

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Thánh Maria Mađalêna.

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Các chiến sĩ cầu nguyện và các Đấng chuyển cầu trên trời.

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh của Thiên Chúa.

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Các Thiên binh trong Đạo binh Đức Mẹ.

Đ: Cầu cho chúng con.

Kinh cầu Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương nghe chúng con.

Đ: Xin Chúa Kitô thương nghe chúng con.

X: kính lạy Chúa Cha trên trời.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Kính lạy Chúa Con, Đấng cứu độ thế giới.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Kính lạy Chúa Thánh Thần.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Kính lạy Ba Ngôi Một Chúa.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu, Giá Máu cứu độ chúng con.

Đ: Xin bao phủ chúng con và toàn thế giới. 

X: Kính lạy Đại Dương Máu Thánh Chúa Giêsu.

Đ: Xin giải thoát chúng con.

(Câu nào dưới đây cũng thưa như vậy)

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, chan chứa sự thánh thiện và lòng trắc ẩn.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, sức mạnh và năng lực của chúng con.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, Giao Ước vĩnh cửu.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, nền tảng Đức Tin Kitô giáo.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, áo giáp của Thiên Chúa.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, tai họa của ma quỷ.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, sự nâng đỡ của những người nô lệ và tù đày.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, Rượu Thánh của Thiên Chúa.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, sức mạnh của các Kitô hữu.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, sự bảo vệ của bức tường Công giáo.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, Đức Tin đích thực của các Kitô hữu.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, xin chữa lành thế giới.

Đ: Xin cứu độ chúng con.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, Dầu Thánh của Thiên Chúa.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, lòng can đảm của con cái Chúa.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, người chỉ huy các binh sĩ Kitô giáo.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, Máu của sự sống lại.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, thức uống của các Thiên thần.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, sự an ủi của Chúa Cha.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, phép cắt bì của dân ngoại.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, hòa bình của thế giới.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, ánh sáng của trời đất.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, cầu vồng trên trời.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, niềm hy vọng của người vô tội.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, Lời Chúa trong trái tim chúng con.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, vũ khí của trời.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, nền tảng của thế giới.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu, lòng thương xót của Chúa Cha.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu.

R: Xin tẩy sạch tâm linh thế gian.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu.

R: Xin thanh luyện thế giới.

X: Kính lạy Máu Thánh Chúa Giêsu.

R: Xin dạy chúng con cách an ủi Chúa Giêsu. 

Chúng ta cùng cầu nguyện

Kính lạy Máu Thánh cứu độ chúng con, chúng con tin tưởng, hy vọng và tín thác. Xin giải thoát những người ở trong tay ác thần, chúng con cầu xin Chúa. Xin bảo vệ những người hấp hối khỏi ác thần và đón họ vào vinh quang đời đời. Xin thương xót toàn thế giới, xin làm cho chúng con kiên cường tôn thờ và an ủi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính lạy Máu Thánh thương xót của Chúa, chúng con tôn thờ Chúa. Amen.

X: Kính lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu.

Đ: Xin hàn gắn Vết Thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Kết

Ôi Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu,

Ôi Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu,

Ôi Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu,

Xin bao phủ chúng con!

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ all-about-the-virgin-mary.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.