4th Sunday of Advent C (Eng – Vie) (+clips)

 

4th Sunday of Advent 

Mic 5:1-4 II: Heb 10:5-10

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Mik 5:1-4 ; Dt 10:5-10

Gospel

Luke 1:39-45

39 In those days Mary arose and went with haste into the hill country, to a city of Judah,

40 and she entered the house of Zechari’ah and greeted Elizabeth.

41 And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her womb; and Elizabeth was filled with the Holy Spirit

42 and she exclaimed with a loud cry, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb!


43 And why is this granted me, that the mother of my Lord should come to me? 

44 For behold, when the voice of your greeting came to my ears, the babe in my womb leaped for joy.

45 And blessed is she who believed that there would be a fulfilment of what was spoken to her from the Lord.”

Phúc Âm

Luca 1:39-45

39 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa.

40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét.

41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần đầy Thánh Thần,

42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.

43 Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy?

44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.

45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

 

Interesting Details

 • This passage is the story of visitation, which is preceded by two annunciations: the annunciation to Zechariah of the birth of John the Baptist by the aged Elizabeth and the annunciation of the birth of Jesus to Mary a virgin mother.
 • (v.39) The trip from Galilee where Mary lived to a village in Judea where her relative Elizabeth lived would take four days of traveling. If a fourteen-year-old Jewish virgin girl like Mary made that trip alone in the male dominated society, she would be subject to charges of shameful intentions and misconduct.
 • Luke possibly did not intent to present Mary as a model of charity because in v.56 Mary departed from Elizabeth at the moment of her greatest need, the childbirth.
 • Luke’s intent is literary and theological, he brings together two mothers-to-be to show how both recognize and praise the God who is active in their lives.
 • (v.41) The “leaping” of John in Elizabeth’s womb alludes to the leaping of Esau and Jacob in Rebekah’s womb (Gen 25:22), which foretold their later destinies.
 • (v.43) Even before his birth, Jesus is first identified as “Lord,” which is properly used as a resurrection title.

 

Chi Tiết Hay

 • Đây là đoạn Tin Mừng Đức Mẹ Maria viếng thăm bà Elizabeth, trước đoạn này là hai sự việc truyền tin: Thiên Thần truyền tin cho ông Dacaria về sự sinh hạ Gioan Tẩy Giả khi bà Elizabeth đã về già và việc truyền tin cùng trinh nữ Maria về sự giáng sinh của Đức Giêsu.
 • (c.39) Chuyến đi từ Galilê nơi Maria ở tới làng ở Giudêa nơi Elizabeth ở cũng mất tới bốn ngày đường. Một trinh nữ mười bốn tuổi như Maria mà đi xa một mình như vậy trong một xã hội trọng nam giới, thì thế nào cũng bị mang tiếng không tốt và không lương thiện.
 • Có lẽ Luca không có ý định giới thiệu Maria như một biểu tượng của một người làm việc bác ái, bởi vì trong câu 56 tiếp theo sau Maria đã trở về nhà ngay lúc mà Elizabeth cần nhất là lúc sanh đẻ.
 • Ý định của Luca có tính cách văn chương và thần học, ông đem hai người sắp làm mẹ lại với nhau để cho thấy cả hai cùng nhận ra và ngợi khen Thiên Chúa sống động trong đời sống của mỗi người.
 • (v.41) Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong bào thai của bà Elizabeth gợi tới sự cựa quậy của Esau và Jacob trong bụng bà Rebekah như trong Cựu Ước, Sách Sáng Thế 25:22, đây là điềm báo trước thân phận của hai đứa trẻ.
 • (v.43) Ngay cả trước khi chào đời, Đức Giêsu đã được gọi là Đấng Mesia, một danh hiệu gắn liền với sự sống lại.

 

One Main Point

 

Mary is the first Christian in the New Testament because she believed in the promises that God made to her, she has total trust in God. Like Mary, blessed are those who believe in God’s promises

Một Điểm Chính

Mẹ Maria là người Kitô hữu đầu tiên trong Tân Ước bởi vì Mẹ đã tin vào lời Chúa hứa, một lòng tin hoàn toàn vào Chúa. Cũng như Mẹ Maria, phúc thay cho những ai tin tưởng vào Chúa.

 

Reflections

1. Recall a moment of joy and happiness when God is part of your life. Compare this moment to the joy and pride of a mother-to-be when she experiences baby kicks in her womb. Can you feel the exultation of Mary and Elizabeth?

2. Slowly recite the “Hail Mary” word by word, and imagine that you were Elizabeth and you are greeting young Mary. What do you see in her face, in her gesture? What will you say?

3. Many people in this world are lonely; they need someone to talk to. Do you ever visit those in hospital, in nursing home or in prison? If you do visit a friend or a relative, what is your intention?

Suy Niệm

1. Hồi tưởng lại một kỷ niệm vui mừng và hân hoan khi Chúa là một phần trong đời sống của bạn. So sánh kỵ niệm này với niềm vui và hãnh diện của một người sắp làm mẹ khi đứa con đá trong bụng. Bạn có cùng niềm hân hoan như Mẹ Maria và bà Elizabeth khi có Chúa ở cùng không?

2. Đọc kinh Kính Mừng thật chậm rãi từng chữ một và tưởng tượng bạn là bà Elizabeth đang đón chào Maria còn rất trẻ. Bạn thấy gì trên gương mặt, trên cử chỉ của Mariả Bạn sẽ thốt lên những lời gì?

3. Biết bao người trên thế giới cô đơn, họ cần người để trò chuyện. Bạn có khi nào thăm viếng nhà thương, nhà dưỡng lão hay nhà tù chưa? Khi thăm viếng một người bạn, một người bà con, bạn thường có ý gì?

 [youtube]OI2b_7Fwa5E[/youtube]
 
 

Trả lời