2nd Sunday of Advent C (Eng – Vie) (+clips)

 

 

2nd Sunday of Advent
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Luke 3:1-6

1 In the fifteenth year of the reign of Tiber’i-us Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Iturae’a and Trachoni’tis, and Lysa’ni-as tetrarch of Abile’ne,

2 in the high-priesthood of Annas and Ca’iaphas, the word of God came to John the son of Zechari’ah in the wilderness;

3 and he went into all the region about the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.

4 As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, “The voice of one crying in the wilderness: Prepare the way of the Lord, make his paths straight.

5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth;

6 and all flesh shall see the salvation of God.”

Luca 3:1-6

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên,

2 Khanna và Caiphai làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa.

3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chiu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,

4 như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.

6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

Interesting Details

 • The 15th year of the rule of Tiberius Caesar is about AD 28.
 • Luke announces the appearance of John the Baptizer in term reminiscent of the Old Testament prophets. By linking this event both to secular history and to Jewish religious history Luke paints a rather bleak picture: Several of these leaders will be involved in Jesus’ death. It was a gloomy world into which the good news was proclaimed.
 • Luke mentions two priests, Anna and Caiphas, powerful figures within Judaism. But the use of their names has a deeper meaning. Anna lived when Jesus was born, Caiphas exercised his office when Jesus died. Luke therefore has these two names span the entire life of Jesus.
 • Luke begins with Rome, the world’s central power. Then, with Judea as a starting point, Luke goes on to list other regions: Galilee, to Syria and to a region above Damascus. With each place we move further north into Gentile territory: Luke actually traces the route that the gospel message will take, ultimately reaching Rome itself.
 • Jordan: Though one needs water for baptism, this factor does not necessarily explain the selection of the Jordan river. Is there a historical tradition here that John’s baptism was associated with a covenant renewal before people crossed over the Jordan into the “promised land”? (Jerome)
 • A general “baptist” movement existed in Palestine at that time. Many Judaic and Messianic groups practiced some kind of ritual washing, or baptism. The baptisms of these various groups took different forms and had diverse meanings attached to them. John’s baptism, as explained by Luke, is one of “repentance for the forgiveness of sin”. John the Baptizer were very well known. He made many converts and had many followers.
 • A comparison with the gospels of Mark and Matthew reveals that Luke quotes more of the passage from Isaiah than either Mark or Matthew in order to incorporate the promise of universal salvation, “all mankind shall see”, that is so important to him and his Gentile readers. Thus Luke signals a major theme of his gospel, the universality of salvation.

Chi Tiết Hay

 • Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tibêriô là vào khoảng năm thứ 28.
 • Cách Luca kể lại sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả làm ta liên tưởng đến các tiên tri trong Cựu Ước. Khi liên kết biến cố này với lịch sử đời và đạo của Do Thái, Luca vẽ một bức tranh có vẻ ảm đạm: Một số trong những lãnh tụ được kể ra sẽ có liên hệ trực tiếp đến cái chết của Đức Kitô. Tin mừng đã được loan báo cho một thế giới thật u tối.
 • Luca nhắc đến tên của hai vị thày cả thượng thẩm, Khanna và Caipha, những nhân vật đầy thế lực trong Do Thái Giáo. Tuy thế, việc dùng tên của hai nhân vật này còn có ý nghiã sâu xa hơn. Khanna tại vị khi Đức Giêsu giáng sinh, Caipha nắm quyền khi Đức Giêsu bị xử án. Luca đã nhắc đến cả cuộc đời Đấng Cứu Thế khi đề cập đến tên hai nhân vật này.
 • Luca bắt đầu, một cách gián tiếp nhắc đến La Mã, trung tâm quyền lực của thế giới. Và rồi câu truyện khởi đi từ Giuđea đến Galilêa, rồi Syria, tiếp đến là vùng bắc Damascus. Qua mỗi địa danh chúng ta đi dần lên hướng bắc, vùng đất của dân ngoại: Luca thực sự đang vẽ cho ta thấy lộ trình mà tin mừng sẽ được rao giảng, chặng cuối cùng chính là thủ đô La Mã.
 • Mặc dù phép rửa cần phải có nước, nhưng việc lựa chọn sông Giođan không phải chỉ vì thế mà thôi. Phải chăng phép rửa của Gioan ở đây có một liên hệ lịch sử với một giao ước xưa trước khi dân Do Thái băng qua sông Giođan để vào đất hứa?
 • Thời đó tại Palestine đã có những phong trào làm phép rửa do nhiều nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có cách thức và ý nghĩa riêng. Phép rửa của Gioan, theo Luca, là “tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”. Gioan Tẩy Giả rất nổi tiếng. Ông đã làm cho nhiều người trở lại và có nhiều môn đệ.
 • So với Phúc Âm của Máccô và Matthêu, ta thấy Luca đã nhắc lại dài hơn lời tiên tri Isaia, có ý nhấn mạnh lời hứa mọi dân tộc sẽ được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Luca muốn nhắm đến các đọc giả của ông còn đang thuộc dân ngoại.

One Main Point

John the Baptizer is urging his listeners to turn to God from their wicked ways.

Một Điểm Chính

Gioan Tẩy Giả thúc giục mọi người đến nghe lời ông hãy từ bỏ nếp sống gian tà để quay về với Thiên Chúa.

Reflections

1.Why is the desert more important than other places listed? Has there been a “desert” in my life?
2.Living in today’s modern society, what do we have to convert “from”?
3.How are we both like John and unlike him? Who have been John the Baptizers in my life?

Suy Niệm

1.Tại sao sa mạc lại quan trọng hơn các cung điện nơi các địa danh được nêu lên trong đoạn Kinh Thánh hôm nay? Đã có bao giờ có một “sa mạc” trong cuộc sống của tôi chăng?
2.Sống trong xã hội tân tiến ngày hôm nay, tôi phải từ bỏ những gì để quay trở về?
3.Chúng ta vừa giống vừa khác Gioan Tẩy Giả ở những điểm gì? Ai đã là những Gioan Tẩy Giả của tôi?

 

 
 
 

Trả lời