30th Sunday in Ordinary Time B (Eng – Vie)


30th Sunday in ordinary Time

Jer 31:7-9 ; Heb 5:1-6

Chúa Nhật 30 thường Niên

Gr 31:7-9 ; Dt 5:1-6

Gospel Mark 10:46-52

46 And they came to Jericho; and as he was leaving Jericho with his disciples and a great multitude, Bartimae’us, a blind beggar, the son of Timae’us, was sitting by the roadside.

47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”

48 And many rebuked him, telling him to be silent; but he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!”

49 And Jesus stopped and said, “Call him.” And they called the blind man, saying to him, “Take heart; rise, he is calling you.”

50 And throwing off his mantle he sprang up and came to Jesus.

51 And Jesus said to him, “What do you want me to do for you?” And the blind man said to him, “Master, let me receive my sight.”

52 And Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed him on the way.

Phúc Âm Máccô 10:46:52

46 Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người hành khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường.

47 Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi !”

48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi !”

49 Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !”

50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu.

51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”.

52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Interesting Details

 • (v.46) The end of the road is near. Jericho is 15 miles from Jerusalem, where Jesus will enter into his passion and death. Jericho at the time would be crowded with pilgrims on their way to celebrate Passover in Jerusalem.
 • (v.47-48) Bartimeus is persistent and determined to catch Jesus’ attention. It is a desperate desire combined with great faith in Jesus as the one who will save him.
 • (v.47) Bartimeus addresses Jesus as “Son of David”, a title for the Messiah, as has been prophesized in the Old Testament. Mark wants to emphasize that Jesus is indeed the Messiah, the one who will liberate Israel.
 • (v.48) Why do people scold this blind man? It is customary for a rabbi or distinguished teacher to teach the crowd while on his journey to Passover celebration. The crowd following Jesus may be offended by Bartimeus’ cry drowning out what they are trying to listen to. If so, then they do not understand Jesus, who is always merciful.
 • (v.50) Jesus calls Bartimeus. His response is immediate and enthusiastic! He did not say “Wait until I have done this or that.” Instead, he jumped up and came without aid. In answering the call of Jesus, Bartimeus “throws aside his cloak”. For a beggar, the cloak may be his bed at night, it may be what he uses to collect the coins he begs. The beggar throws aside what little securities he has.
 • (v.51) “What do you want me to do for you?” Jesus, and probably everyone else there, knows the man’s need. In asking the question, Jesus confirms his (and our) freedom to choose.
 • (v.52) “Go your way.” When the man can see, he chooses to go Jesus’ way.

Chi Tiết Hay

 • (c.46) Jericho cách Jerusalem 15 dặm. Đây là trạm dừng chân cuối cùng trước khi Chúa Giêsu vào thành để chịu nạn. Đám đông đi cùng với Ngài là những người trên đường đến thành để dự lễ Vượt Qua.
 • (cc.47-48) Người hành khất mù quyết tâm gặp Chúa bất chấp sự quát mắng của đám đông. Anh đặt tất cả đức tin của mình vào Chúa Giêsu là người có thể cứu anh.
 • (c.47) “Con vua Đa-vít” là tước hiệu của Đấng Mêsia từ trong Cựu Ước. Thánh Maccô muốn nhấn mạnh ở đoạn này là Chúa Giêsu đích thực là Đấng Mêsia, đến để cứu thoát dân Do Thái.
 • (c.48) Tại sao đám đông lại quát nạt người hành khất? Tục lệ của thời đó là trên đường đi dự lễ Vượt Qua, người ta có thể vừa đi vừa nghe lời giảng dạy từ các thày rabbi. Có thể lúc đó họ đang lắng nghe lời giảng của Chúa Giêsu, và tiếng kêu la của anh hành khất làm họ Chia trí. Nếu thế, họ thật không hiểu Ngài, là Đấng đầy lòng từ bi.
 • (c.50) Chúa gọi anh mù. Anh trả lời liền. Anh chẳng nói “Xin đợi tôi làm xong chuyện này hay chuyện kia” nhưng anh vui mừng đến độ nhảy lên và “vất áo choàng lại”. Đối với một người hành khất, áo choàng có thể là chăn đắp ban đêm, có thể là khăn hứng những đồng tiền anh đã nhọc công ăn xin. Thế nhưng anh vứt tất cả để đáp tiếng Chúa gọi.
 • (c.51) “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Chúa Giêsu chắc đã biết anh mù muốn xin gì, nhưng Chúa vẫn hỏi; Ngài cho con người quyền tự do chọn lựa.
 • (c.52) “Anh hãy đi”. Khi anh mù được nhìn thấy, anh đã chọn đi con đường của Chúa Giêsu.

One Main Point

Bartimeus, the blind beggar, is a model for all disciples. He is singularly focused on Jesus as the source of his salvation. He rejoices when he is called, throwing away whatever he holds dear, in faith that what Jesus gives is worth much more.

Một Điểm Chính

Hành động của anh hành khất mù là gương sáng cho mọi môn đệ của Chúa. Anh chú tâm hòan toàn vào Chúa Giêsu là nguồn cứu độ của anh. Anh reo mừng khi Chúa gọi, và vứt đi tất cả những gì anh có, tin tưởng rằng những gì Chúa cho thì đáng quý hơn.

Reflections

1. The blind man is not vague in his request to Jesus. He knows what he needs–to see. What do I need spiritually? I ask God to help me in my self-examination.

2. I contrast the response of this blind man, and that of the rich man in Mark 17-22. Jesus asks the rich man to sell what he has and give to the poor. The rich man walks away sad, unwilling to do as Jesus asks. In the Gospel today, the blind man throws away what little he has. What is Jesus asking me to do in my daily life? Does my response resemble that of the blind man, or the rich man? Which is my security, “my cloak?” I ask God for FAITH, to trust him.

 

Suy Niệm

1. Người hành khất mù không cầu xin bâng quơ với Chúa Giêsu. Anh biết rõ mình muốn gì, cần gì; anh muốn được thấy. Còn tôi, tôi cần gì, muốn gì trong đời sống thiêng liêng? Tôi xin Chúa giúp tôi nhìn chính mình.

2. Hành động của anh mù khác hẳn với hành động của anh thanh niên giàu có trong đọan Maccô 10:17-22. Chúa khuyên anh thanh niên giàu có bán những gì anh có để cho người nghèo; anh bỏ đi buồn rầu, anh không muốn làm điều Ngài dạy. Còn anh mù, anh mừng rỡ và quăng tất cả những gì anh có. Cách tôi đáp lời dạy dỗ của Chúa giống người nào? Anh hành khất mù, hay anh thanh niên giàu có? Điều gì tôi quý mà không muốn bỏ, là “áo choàng” của tôi? Tôi xin Chúa cho tôi đức tin để tôi tin tưởng nơi Ngài.

 

 

 

 

 

 

Trả lời