19th Sunday in Ordinary Time B (Eng-Vie)


 

19th Sunday in Ordinary Time

1Kings 19:4-8 ; Ep 4:30-5:2

Chúa Nhật 19 Thường Niên

1Các Vua 19:4-8 II: Êp 4:30-5:2

Gospel John 6:41-51

41 The Jews then murmured at him, because he said, “I am the bread which came down from heaven.”

42 They said, “Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How does he now say, ‘I have come down from heaven’?”

43 Jesus answered them, “Do not murmur among yourselves.

44 No one can come to me unless the Father who sent me draws him; and I will raise him up at the last day.

45 It is written in the prophets, ‘And they shall all be taught by God.’ Every one who has heard and learned from the Father comes to me.

46 Not that any one has seen the Father except him who is from God; he has seen the Father.

47 Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life.
48 I am the bread of life.

49 Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died.

50 This is the bread which comes down from heaven, that a man may eat of it and not die.

51 I am the living bread which came down from heaven; if any one eats of this bread, he will live for ever; and the bread which I shall give for the life of the world is my flesh.”

Phúc Âm Gioan 6:41-51

41 Người Dothái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”.

42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” Đức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau!

44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.

45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.

46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.

47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.

48 Tôi là bánh trường sinh.

49 Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết.

50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.
51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Interesting Details

  • (vv. 41-42) The Jews murmured at Jesus because they could not accept Jesus’ claim to be from heaven. They knew well about his father and mother (Luke 4:22); they thought Joseph was his real father. With their stubborness and self-importance, they could not see anything from Jesus except a humble hometown man.
  • (vv. 43- 44) “Stop murmuring,” Jesus responded to the Jews, he then led them to a higher level, the eternal life level. In order to have eternal life in Heaven one has to believe in Jesus and accept Him as their Lord and Savior, but no one can believe in Jesus without God’s help “no one can come to me unless the Father who sent me draws him.”
  • (v. 45) Jesus reminds them about the Old Testament “everyone shall be taught by God” (Isa. 54:13, Jer. 31:34). Jesus also emphasizes not just hearing, but also learning.
  • (vv. 46-47) Jesus insisted on the point “He came from God and lives among us.” Whoever believes in Him as the Son of God will have eternal life.
  • (vv. 50-51) The manna in the wilderness was a physical bread only. The bread of Jesus is the spiritual bread which is the bread of the Wisdom and the Word of the Lord. This bread is a nourishment for all believers.

Chi Tiết Hay

  • (cc. 41-42) Những người Do Thái tưởng rằng Thánh Giu-se là cha ruột của Chúa Giê-su và họ biết rất rõ về cha mẹ Người (Luke 4:22), cho nên họ đã lẩm bẩm chỉ trích Chúa Giê-su và không chấp nhận Người bởi Chúa Cha mà đến.
  • (cc.43-44) Chúa Giê-su đã đáp lại: “đừng xầm xì với nhau nữa”, rồi Người hướng dẫn họ qua lãnh vực sự sống đời đời. Để có sự sống muôn đời trên Thiên Đàng, mỗi ngươi phải tin và chấp nhận Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Những người đã nhận biết được Chúa Giê-su và tin vào Người đều là do ân sủng của Chúa Cha ban cho “Chẳng ai đến được với Ta, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Ta không lôi kéo người ấy.”
  • (c.45) Chúa Giê-su nhắc nhở dân chúng về điều mà các tiên tri đã viết trong Cựu Ước: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dậy dỗ ” (Isa 54:13). Chúa Giê-su cũng nhấn mạnh không chỉ nghe, mà còn phải học hỏi.
  • (cc. 46-47) Chúa Giê-su đã khẳng định: Người đến bởi Thiên Chúa Cha và sống giữa muôn dân. Ai tin vào Người thì có sự sống đời đời.
  • (cc.50-51) Man-na trong hoang địa là loại bánh cần thiết cho sự sống của thân xác mà thôi. Chúa Giê-su là bánh thiêng liêng, là bánh của sự Khôn Ngoan và Lời Chúa. Bánh này nuôi sống mọi người tín hữu.

One Main Point

The living bread in the Eucharist is Jesus’ flesh, whoever eats this bread shall have eternal life.

Một Điểm Chính

Bánh hằng sống trong phép Thánh Thể chính là mình và máu Chúa Giê-su. Ai ăn bánh này thì có sự sống đời đời.

Reflections

1.If you were one of the Jews and you knew well about Jesus of Nazareth, the son of Joseph and Mary, what would be your reactions when you heard: “I am the living bread that came down from heaven?”

2.Recall your first Holy Communion, how did you feel when you received the Eucharist for the first time? Later on, do you still have the same feeling each time you receive the blessed Sacrament?

3.Why do we believe the Eucharist is really Jesus’ flesh?

Suy Niệm

1.Nếu bạn là một trong những người Do Thái thời đó và bạn biết rất rõ Chúa Giê-su chỉ là con trai của một gia đình tầm thường. Bạn sẽ có phản ứng gì khi nghe Chúa Giê-su nói: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống”?

2.Hồi tưởng lại lúc bạn rước lễ lần đầu, bạn có cảm giác ra sao khi lần đầu tiên bạn được rước Mình Thánh Chúa? Sau này, mỗi khi chịu Mình Thánh Chúa, bạn có còn có cùng một cảm giác như lần đầu không?

3.Tại sao chúng ta tin chính là thịt và máu Chúa Giê-su trong phép Thánh Thể?

 

 

Trả lời