Nghe giảng lễ thánh Đaminh năm 2012

 

Nghe giảng lễ thánh Đaminh 2012

 Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Luca (9,57 – 62)

 

Nghe giảng lễ thánh Đaminh năm 2012Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.

Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi.

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.

Ipad xin bấm trên danh tính vị giảng thuyết

+ Ngày 05.08.2012

Lễ 5g00: Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

 

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 

Lễ 7g30: Lm Px. Đào Trung Hiệu

 

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 

Lễ 19g00: Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Ngày 08.08.2012

Lễ 19g00 : Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

 

 

Trả lời