Nativity of St.John the Baptist (English-Vietnamese)

 

 

Solemnity of the Nativity of St.John the Baptist
Is 49:1-6 ; Acts 13:22-26

Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả

Isaia 49:1-6 ; Cv 13:22-26

Gospel Luke 1:57-66,80

57 When the time arrived for Elizabeth to have her child she gave birth to a son.

58 Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her.

59 When they came on the eighth day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father,

60 but his mother said in reply, “No. He will be called John.”

61 But they answered her, “There is no one among your relatives who has this name.”

62 So they made signs, asking his father what he wished him to be called.

63 He asked for a tablet and wrote, “John is his name,” and all were amazed.

64 Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke blessing God.

65 Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea.

66 All who heard these things took them to heart, saying, “What, then, will this child be?” For surely the hand of the Lord was with him.

80 The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel.

Phúc Âm Luca 1:57-66,80

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai.

58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em.

60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”.

61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”.
62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.

63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bỡ ngỡ.

64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.

65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê.

66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đâỵ” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.

 

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.

Interesting Details

  • Liturgical note: During the liturgical year, the Church celebrates only three birthdays celebrated in a liturgical year: that of Jesus (Dec 25), of John the Baptist (June 24), and of the Blessed Virgin Mary (Sept 8).
  • (v. 59) On the eighth day: The parents of John have him circumcise according to the regulation of the Laws in Lev 12:3.
  • (v. 60) He will be called John: In Hebrew, “Yehohanan” or “Yohanan” means “Yahweh is gracious.” Like Jesus (Mt 1:21), the name of John was given to his parents by the angel Gabriel before he was born (Lk 1:13).
  • (v. 64) His mouth was opened, his tongue is freed: During Elizabeth’s pregnancy and childbirth, Zechariah was silent the entire time. The first word he could utter was praising God.
  • (v. 66) And the hand of the Lord is with him: Luke presents John as a parallel to Jesus. Both were born by God’s intervention; both have a respective mission to fulfill.

Chi Tiết Hay

  • Trong năm phụng vụ, Giáo Hội chỉ mừng sinh nhật của ba người: Đức Giêsu (25 tháng 12), thánh Gioan Tẩy Giả (24 tháng 6) và Đức Trinh Nữ Maria (8 tháng 9)
  • (c 59) Cha mẹ của Gioan cho con chịu phép cắt bì vào ngày thứ tám theo luật Lêvi 12:3.
  • (c 60) “Tên cháu là Gioan”. Theo tiếng Do Thái “Yehohanan” hoặc “Yohanan” nghĩa là “Giavê nhân từ”. Tương tự như Đức Giêsu (Mt 1:21), Gioan Tẩy Giả cũng được đặt tên do Thiên sứ Gabriel báo cho cha mẹ. (Lk 1:13)
  • (c 64) miệng mở … Suốt thời gian Isave mang thai và sinh con, Dacaria hoàn toàn câm. Lời đầu tiên ông nói được là để ca ngợi Chúa.
  • (c 66) Có những điểm tương đồng khi Luca giới thiệu Gioan và Đức Kitộ Cả hai cùng được sinh ra do sự can thiệp của Thiên Chúa. Mỗi người có một sứ vụ riêng để thi hành

One Main Point

The Lord is gracious in granting Zechariah a son, and most gracious in sending us His Son to bring “salvation to the ends of the earth

Một Điểm Chính

Gioan là dấu chỉ “Giavê nhân từ”. Thiên Chúa nhân từ khi ban cho ông bà Dacaria một người con. Thiên Chúa còn nhân từ hơn nữa khi ban chính Con Một của mình cứu chuộc chúng ta.

Reflections

1.Describe a time when you like Zachariah, took a step of faith and beginning speaking, praising God.

2.How was “the hand of the Lord” seen in John’s life? In your life?

 

Suy Niệm

1.Hãy nhớ lại một lần trong đời bạn đã mạnh dạn mở miệng ra, như Dacaria, để ca ngợi Thiên Chúa.

2.”Bàn tay Chúa” thể hiện qua cuộc đời Gioan thế nàỏ và “Bàn tay Chúa” cũng đã thể hiện qua cuộc sống của tôi thế nào?

3.Tôi có sống như một “dấu chỉ của Thiên Chúa nhân từ” cho anh chị em chăng?

 

 

Trả lời