Body and Blood of Christ (English – Vietnamese)

 

 

Body and Blood of Christ

Ex 24:3-8 ; Heb 9:11-15

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Xh 24:3-8 ; Dt 9:11-15

Gospel (Mk 14:12-16, 22-26)

12 And on the first day of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, “Where will you have us go and prepare for you to eat the passover?”

13 And he sent two of his disciples, and said to them, “Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you; follow him,

14 and wherever he enters, say to the householder, ‘The Teacher says, Where is my guest room, where I am to eat the passover with my disciples?’

15 And he will show you a large upper room furnished and ready; there prepare for us.”

16 And the disciples set out and went to the city, and found it as he had told them; and they prepared the passover.

22 And as they were eating, he took bread, and blessed, and broke

it, and gave it to them, and said, “Take; this is my body.”

23 And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, and they all drank of it.

24 and he said to them, “This is my blood of the covenant, which is poured out for many.

25 Truly, I say to you, I shall not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God.”

26 And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.

Phúc Âm (Mc 14:12-16,22-26)

12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”

13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn ho.: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.

14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?’

15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”.

16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”.

23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.

24 Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.

25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu.

 

Interesting Details

+ (v.12) The Last Supper is identified as a Passover meal. Many Jewish prophets tie their teachings to dramatic actions, so that the teachings are more likely to be remembered. Jesus did the same thing here, giving new meaning to the history of Israel. The Passover meal celebrates Israel’s liberation from slavery in Egypt.

+ (v.22) Jesus “took bread,” “blessed,” “broke,” and “gave.” These are the same words used in both feeding stories (Mk 6:41,8:6). Then the disciples “did not understand about the loaves”(8:17). Now, at the Last Supper, the mystery was revealed: after his death, Christ would be the “one loaf” that will feed the multitude. This was alluded to also in the Lord’s Prayer “give us this day our daily bread.”

+ (v.23) In the course of a Passover meal, 4 cups of wine were drunk, to remind the participants of the 4 promises of God in Exodus 6:6-7

 – 1st cup: “I will bring you out from under the burdens of the Egyptians”

 – 2nd cup:”I will rid you of their bondage”

 – 3rd cup:”I will redeem you with outstretched arm”

 – 4th cup:”I will take you to me for a people, and I will be your God”

The cup in v.23 was the 3rd cup, taken after given thanks.

+ (v.24) The word “covenant” is used often in the Jewish religion. It means a contract, a relationship. In Exodus 24:3-8, God entered into a relationship with Israel. If the people keep God’s law, then Israel “would be a kingdom of priests”(Ex 19:6), mediator between God and all nations. If the law is broken, then the contract is broken. It was a relationship dependent on obedience of the law. Jesus said “This is the blood of the (new) covenant.” It is not dependent on obedience of the law, but on Jesus dying for us. That is, the new relationship between God and man is dependent only on Jesus’ love. This is echoed in the promise in Ex. 6, “I will redeem you with outstretched arm.” Blood is used in antiquity to seal a contract. Moses sealed the first covenant with the blood of sacrificial animals. God now seals the new covenant with the blood of Christ! “poured out for many” alludes to the Suffering Servant passage in Is.53:12, adding a sacrificial tone to this action of shedding blood. The phrase “for many” is from Hebrew, which means for all, not just for one or a few.

+ (v.25) Jesus’ 4th cup will be drunk after the redemption is completed. The Eucharistic meal is not just the Last Supper but also connects to the glorious banquet in heaven. This is hope for all who share at his table.

Chi Tiết Hay

+ (c. 12) Lễ Vượt Qua của dân Do Thái là lễ kỵ niệm ngày Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Chúa Giê-su lập bữa Tiệc Ly của Người trùng với ngày lễ vượt qua này, như một lễ Vượt Qua mới, giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

+ (c. 22) Chúa Giê-su “cầm lấy bánh”, “dâng lời chúc tụng”, “bẻ ra”, “trao”. Cũng những cử chỉ này đã xảy ra trong 2 lần Chúa hóa bánh ra nhiều (Mc.6:41, 8:6). Lúc đó, các tông đồ đã chưa hiểu thấu (Mc.8:17). Giờ đây, Chúa Giê-su tỏ ra cho họ thấy: trong cái chết của Người, Người sẽ trở thành tấm bánh nuôi sống nhân loại. Chúa Giê-su cũng đã nhắc đến điều này trong Kinh Lạy Cha: “xin cho chúng con lương thực hàng ngày”.

+ (c. 23) Lễ Vượt Qua thường được cử hành với 4 ly rượu, uống lần lượt , để kỵ niệm 4 lời hứa của Thiên Chúa với dân Do Thái trong sách Xuất Hành (6:6-7).

  – Ly thứ nhất: “Ta sẽ đem các ngươi ra từ ách của Ai-cập”

  – Ly thứ hai: “Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi cảnh làm tôi mọi chúng”

  – Ly thứ ba: “Ta sẽ giương cánh tay mà chuộc lấy các ngươi”

  – Ly thứ tư: “Ta sẽ lấy các ngươi làm dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi”

Ly rượu được nhắc lại trong câu 23 là ly thứ ba, uống sau lời tạ ơn.

+ (c. 24) “Giao-Ước” là một từ được dùng thường xuyên trong đạo Do Thái, để tả lời cam kết vềmột mối liên hệ. Trong Xuất Hành 24:3-8, Thiên Chúa lập một liên hệ với dân Do Thái, lệ thuộc vào sự tuân giữ luật Chúa. Chúa Giê-su dến và lập một giao ước mới, không lệ thuộc vào sự vâng lời của con người, mà chỉ lệ thuộc vào tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hứa trong Xuất Hành 6: “Ta sẽ giương cánh tay mà chuộc lấy các ngươi”. Trong thời đó, máu thường được dùng để đóng dấu một lời cam kết. Môi-sen đã đóng dấu giao ước với Chúa bằng máu loài vật. Thiên Chúa đóng dấu giao ước mới bằng chính máu của con mình! “Đổ ra vì muôn người” nhắc lại lời tiên tri Isaia (53:12) viết về Người Đầy Tớ Đau Khổ.

 

 

 

 

+ (c 25) Chén thứ tư của Chúa Giêsu sẽ được uống sau khi việc cứu chuộc được hoàn tất. Các bữa tiệc Thánh Thể không chỉ trong Bữa Tiệc Ly, nhưng cũng kết nối đến các bữa tiệc vinh quang trên trời. Đó là hy vọng cho tất cả những ai chia sẻ cội nguồn của mình: “Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

 

One Main Point

Jesus let the disciples participate in the preparation of his passover meal. Likewise, by giving us the gift of his Body, he has given us the food that we need to participate in his salvation plan.

Một Điểm Chính

Chúa Giê-su đã cho các môn đệ được cùng với Người sửa soạn buổi lễ Vượt Qua. Cũng như thế, với món quà chính Thân Thể mình, Người cho chúng ta món ăn để được cùng hợp tác với Người trong chương trình cứu độ.

Reflections

1. What is my usual attitude when I receive communion at Mass? Let the next time be a real encounter: as I receive his Body, may I grow in oneness of mind with my Lord and his words.

2. When I take the Lord’s Body and his Blood, I take in his spirit, his mission–all of him. As I am part of his body, everyone else is. Do I accept others as my brothers and sisters? Who are the people that I cannot accept as my spiritual family? I ask Jesus to help me see them in a new light.

Suy Niệm

1. Cách tôi lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ như thế nào: hân hoan hay thờ ơ? Xin cho tôi ý thức hơn đây là một cuộc gặp gỡ, để tôi ngày càng gần Chúa, ngày càng giống Chúa.

2. Khi tôi lãnh nhận Mình và Máu Chúa, là tôi lãnh nhận tâm hồn và ứơc mơ của Chúa. Tôi đã trở thành một phần của Người. Những người chung quanh tôi cũng là một phần trong thân thể Chúa. Tôi có nhìn họ như anh em? Ai là người tôi chưa có thể đối xử như người anh em? Xin Chúa Giê-su giúp tôi nhìn họ với cái nhìn của Chúa.

 

 

Trả lời