Solemnity of the Holy TrinitySolemnity of the Holy Trinity

 

Solemnity of the Holy TrinityThe Mass began at 7:30 pm Saturday evening, June 2nd 2012. The Entrance Song “Amazing Grace” invites all of us to rejoice and be thankful to God for having chosen us to be his children.

The mystery of Trinity reminds us of the great love and many wondrous things God has done for us and for the world as well, quoting the Book of Deuteronomy : “Ask now of the days of old, before your time, ever since God created man upon the earth; ask from one end of the sky to the other : Did anything so great ever happen before? Was it ever heard of? Or did any god venture to go and take a nation for himself from the midst of another nation…by signs and wonders, all of which the Lord your God, did for you in Egypt before your very eyes? “

The congregation consists mainly of young people from neighboring parishes and a number of foreigners. Among the choir members, we have three new-comers : two violinists and one pianist. The pianist himself is just thirteen years old, perhaps the youngest of all choir members. We hope more young talents will join our choir, making use of their God-given ability to praise the Holy Trinity.

 

Lễ trọng Chúa Ba Ngôi

 

Thánh lễ bắt đầu lúc 7:30 tối Thứ Bảy, 02-6-2012. Bài ca nhập lễ “Hồng ân kỳ diệu” mời gọi mọi người hân hoan và biết ơn Chúa vì đã chọn chúng ta làm con cái của Người.      

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nhắc nhở chúng ta về tình yêu lớn lao và những việc kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng ta và cho thế giới. Trích Sách Đệ Nhị Luật :” Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này tới chân trời kia : có bao giờ đã xảy ra những chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe những điều giống như vậy chăng? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác… đã làm những dấu lạ điềm thiêng như Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai Cập, trước mắt anh em không?

Những người tham dự thánh lễ phần đông là các bạn trẻ đến từ các giáo xứ lân cận và một số người nước ngoài. Trong số các em thuộc ca đoàn tiếng Anh, chúng tôi mới đón nhận ba em mới : hai em chơi Violon và một em chơi Piano. Em chơi Piano mới 13 tuổi, có lẽ là người trẻ nhất trong số các ca viên. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều tài năng trẻ sẽ tham gia ca đoàn tiếng Anh, dùng khả năng Chúa ban mà ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

 

 

 

 

Trả lời