The first Mass in English at Saint Dominic Parish


The first Mass in English at Saint Dominic Parish 

(Thánh lễ tiếng Anh đầu tiên tại nhà thờ Đaminh)

 

 

The first Mass in English at Saint Dominic ParishExactly as scheduled, the first Mass in English was concelebrated at 7:30 pm, Saturday evening 26-5-2012. Being the first Mass in English here at Saint Dominic Church and with the rain threatening, some feared that the church would be half-filled. But to our surprise, the number of Mass attendants surpassed our expectation : the church was full to its capacity. The light rain earlier before the Mass did not seem to affect the attendance of so many people, especially those who have their sons or daughters participating in the choir. We noticed quite a number of foreigners among the congregation.

 Đúng như dự định, thánh lễ tiếng Anh đầu tiên đã được cử hành lúc 19g30 thứ Bảy, 26-5-2012. Vì là thánh lễ tiếng Anh đầu tiên, lại bị cơn mưa đe dọa, nhiều người lo ngại rằng sẽ không có nhiều người tham dự. Nhưng thật không ngờ, số người tham dự thánh lễ đông hơn chúng tôi tưởng : nhà thờ chật ních những người tham dự thánh lễ. Trận mưa nhỏ ngay trước thánh lễ hình như không thể ngăn cản người ta tham dự thánh lễ, đặc biệt những gia đình có con em tham gia ca đoàn tiếng Anh. Chúng tôi nhận thấy có một số người nước ngoài cũng có mặt trong thánh lễ nữa.

 

The first Mass in English at Saint Dominic Parish

 

The solemn atmosphere of the vigil of the Pentecost made itself felt as the Mass was celebrated harmoniously, while the choir, the Mass leader (MC) and the readers : all did their assigned parts quite well. As father Hoa, the principal celebrant remarked at the end of the Mass : ” This is an encouragement for all of us to do better in the future.”

 Bầu không khí trang trọng của tối vọng lễ Chúa Thánh Thần là điều ai cũng cảm nghiệm được. Thánh lễ được cử hành hài hòa, các phần vụ như ca đoàn, dẫn lễ, người đọc các bài đọc : tất cả đều làm tốt phần việc của mình. Như cha Nguyễn Đức Hòa, chủ tế nói sau thánh lễ : “Đây sẽ là điều khích lệ để chúng tôi làm tốt hơn trong tương lai.”

 

The first Mass in English at Saint Dominic Parish

Khu vực ca đoàn không đủ chỗ cho ca viên

 

We hope that Saint Dominic Parish will become a Pastoral Center to serve the need of English speaking people, particularly in matters regarding inter-racial marriage, baptism, confession, house blessing…

Hy vọng Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông sẽ trở thành một Trung Tâm Mục Vụ đáp ứng như cầu mục vụ của những người nói tiếng Anh, nhất là trong những vấn đề liên quan đến hôn nhân với người nước ngoài, rửa tội, xưng tội, làm phép nhà, xe…

 The first Mass in English at Saint Dominic Parish

The first Mass in English at Saint Dominic Parish

Click xem hình lớn

Xem thêm hình ảnh


 

Trả lời