Lễ Chúa TT hiện xuống: Bài đọc, suy niệm (song ngữ)

 

Pentecost Sunday

Acts 2:1-11 ; 1Cor 12:3-7,12-13

Chúa Nhật Hiện Xuống

Cv 2:1-11 ; 1Cr 12:3-7,12-13

Gospel John 20:19-23

19 On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you”.

20 When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord.

21 Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.”

22 And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit.

23 Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”

Phúc Âm Gioan 20:19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an!”

20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

21 Người lại nói với các ông: “Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Interesting Details

 • John did not mention by what means Jesus came into the room, but simply stated the fact that he was present among the disciples to indicate the spiritual qualities of the resurrected body of Jesus.
 • The greeting that Jesus said to his disciples: “Peace be with you” means more than: “May you be saved from trouble.” It means “May God give you every good thing.” Also peace is considered a divine gift promised in the Old Testament for the coming days of deliverance.
 • He showed them his hands and his side. This is the only explicit evidence from the Gospel that Jesus was nailed rather than tied to the cross.
 • He breathed on them. This indicates the giving of new life, just as in the Book of Genesis, God created man by breathing life into him.
 • The last sentence lays down the duty of the Church to convey forgiveness to those repent from their hearts and to warn the impenitent that they are forfeiting the mercy of God. This is also considered as the origin of the sacrament of penance and baptism.

Chi Tiết Hay

 • Gioan không ghi lại Đức Giê-su đã dùng cách nào để vào trong phòng nơi các tông đồ hội họp, mà chỉ xác định rằng Chúa đã hiện diện giữa các tông đồ để nói lên những đặc điểm thiêng liêng nơi thân xác phục sinh của Người.
 • Lời chào hỏi của Đức Giê-su với các tông đồ: “Bình an cho anh em” không phải chỉ có nghĩa là “Mong anh em đừng bị bất cứ rắc rối nào”, nhưng còn mang ý nghĩa sâu xa hơn: “Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi sự tốt lành.” Bình an được coi là hồng ân Chúa hứa trong Cựu Ước là sẽ có ngày giải thoát.
 • Người cho họ xem tay và cạnh sườn Người. Đây là chứng cớ hiển nhiên duy nhất trong Tin Mừng cho thấy Đức Giê-su đã bị đóng đinh chứ không phải chỉ bị trói vào thập giá.
 • Người thở hơi trên họ. Cử chỉ naỳ có ý nghiã ban sự sống mới, giống như trong sách Sáng Thế kể lại việc Thiên Chúa thở hơi sự sống vào con người khi Người tạo dựng họ.
 • Câu cuối cùng nói lên nhiệm vụ của Hội Thánh là ban ơn tha thứ cho những hối nhân thực lòng ăn năn và khuyến cáo những người cứng lòng là họ đang để mất đi lòng thương xót của Chúa. Câu này cũng được coi là chứng lý Kinh Thánh về bí tích giải tội và rửa tội.

One Main Point

The resurrected Christ confers upon his disciples, hence the Church , the mission to continue his work of bringing God’s salvation to all mankind. In order to carry on the task that he had accomplished, Jesus empowered the Church with his Holy Spirit who would be the living force and guidance in propagating God’s message.

Một Điểm Chính

Đức Ki-tô Phục Sinh trao cho các tông đồ và Hội Thánh sứ mệnh tiếp tục công việc đem ơn cứu chuộc đến cho mọi người. Để có thể thực thi công cuộc chính Người đã hoàn tất, Đức Giê-su củng cố Hội Thánh bằng Thánh Thần của Người, Đấng sẽ là sức mạnh sinh động và hướng dẫn tác vụ truyền bá sứ điệp của Chúa.

Reflections

 1. 1.Visualize ourselves as the disciples in the Upper room, in a state of fearfulness and doubt about what had happened. How do we feel when Jesus appear to us?
 2. 2.Relive the moment when Jesus breathed his Holy Spirit on the disciples and instructed them to go out and proclaim his Good News. How do we make his love known in our world today?

 

Suy Niệm

 1. 1.Chúng ta hãy hình dung mình là những môn đệ trong phòng Tiệc ly, đang run sợ và hoài nghi về những gì đã xảy ra. Chúng ta cảm thấy như thế nào khi Chúa Giê-su hiện đến với chúng ta?
 2. 2.Hãy hình dung bạn đang hiện diện lúc Chúa Giê-su thở hơi Thánh Thần của Người trên các tông đồ và truyền cho họ hãy đi rao giảng Tin Mừng. Chúng ta phải làm sao để người ta biết được tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay?

 

 

Trả lời