Tĩnh tâm : Thánh Đaminh, con người của lòng trắc ẩn

 

Giáo xứ Thánh Đaminh
Tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng

Thánh Đaminh, con người của lòng trắc ẩn


Tĩnh tâm : Thánh Đaminh, con người của lòng trắc ẩn 

Ngày thứ nhất :
Tin mừng theo thánh Mathêu
(Mt 9,36-10,8)

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Ngày thứ hai : Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 19,31-37)

Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.

Tĩnh tâm : Thánh Đaminh, con người của lòng trắc ẩn

 

Phụ trách : LM Giuse Phạm Quốc Văn OP

Ngày thứ nhất  04.08.2011

/daminh_van2011a

Ngày thứ hai 05.08.2011

/daminh_van2011b

Ngày thứ ba 06.08.2011

/daminh_van2011c

 

Ngày thứ ba : Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 5,13-16)

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 

Tĩnh tâm : Thánh Đaminh, con người của lòng trắc ẩn

 

Trả lời