18th Sunday in ordinary Time B (Eng-Vie)

 

 

 

18th Sunday in Ordinary Time

Ex 16:2-4,12-15 ; Ep 4:17,20-24

Chúa Nhật 18 Thường Niên

Xh 16:2-4,12-15 ; Êp 4:17,20-24

Gospel John 6:24:35

24 So when the people saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Caper’na-um, seeking Jesus.

25 When they found him on the other side of the sea, they said to him, “Rabbi, when did you come here?”

26 Jesus answered them, “Truly, truly, I say to you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves.

27 Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of man will give to you; for on him has God the Father set his seal.”

28 Then they said to him, “What must we do, to be doing the works of God?”

29 Jesus answered them, “This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.”

30 So they said to him, “Then what sign do you do, that we may see, and believe you? What work do you perform?

31 Our fathers ate the manna in the wilderness; as it is written, “He gave them bread from heaven to eat”

32 Jesus then said to them, “Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven.

33 For the bread of God is that which comes down from heaven, and gives life to the world.”

34 They said to him, “Lord, give us this bread always.”

35 Jesus said to them, “I am the bread of life; he who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never thirst.

Phúc Âm Gioan 6:24-35

24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người.

25 Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?”

26 Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.

27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”.

28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?”

29 Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”.

30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?

31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời”

32 Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,

33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”

34 Họ liền nói:”Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”

35 Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Interesting Details

 • Jn 6:22-34 is the opening section of the discourse on the bread of life.
 • The bread-of-life discourse is not easy for Jesus’ hearers to understand. They seek Jesus because He gave them bread to eat (Jn 6:1-15), but have no interest in who He is, only in what He can provide.
 • “Work of God” (also found in Jn 9:4): Jesus speaks of Himself as doing the work of the One who sent Him. He insists that only one “work” is necessary, that is believing in the One who comes to give life to the world.
 • “the work” is a single task, contrasting with the many works of the Law of Moses.
 • The crowd asks Jesus for a sign to authenticate Himself (v.30). This is normal in the tradition that a true prophet must legitimate himself and his announcement with a sign.
 • This dialogue is reminescent of the episode of the Samaritan woman (Jn 4:1-15). On that occasion Jesus was speaking about water springing up to eternal life; here, He speaks of bread coming down from heaven to give life to the world. There the woman was asking Jesus if He was greater than Jacob; here, the people want to know if He can compare with Moses.
 • John has used the phrase “believing in me” thirty-four times throughout his Gospel.

Chi Tiết Hay

 • Gioan 6:22-34 là đoạn mở đầu bài giảng của Đức Giêsu về bánh hằng sống.
 • Đối với dân chúng, bài giảng này khó hiểu vì họ tìm đến với Đức Giêsu để Ngài cho họ ăn (Gioan 6:1-15) chứ không quan tâm tìm hiểu về Ngài.
 • “Việc Thiên Chúa”: Đức Giêsu nói Ngài đang làm công việc của Đấng đã sai Ngài và nhấn mạnh rằng chỉ có một “công việc” cần thiết mà thôi là tin vào Đấng đã đến để ban sự sống cho nhân loại.
 • “Việc Thiên Chúa” là một công việc duy nhất và đơn giản, trái hẳn với vô số công việc phải làm theo luật Môi sen.
 • Dân chúng đòi hỏi Đức Giêsu một dấu lạ để làm bằng chứng. Đây là một thói quen theo tục lệ. Một ngôn sứ đích thật phải chứng tỏ cho mọi người thấy một dấu lạ để họ tin.
 • Cuộc đối thoại này cũng tương tự như đoạn nói về người phụ nữ Samaritanô. Trong dịp đó Đức Kitô nói đến nước đem lại sự sống vĩnh cửu; ở đây Ngài nói đến bánh từ trời đem sự sống lại cho nhân loại. Ở đó người phụ nữ hỏi Đức Kitô xem Ngài có cao trọng hơn Giacóp không; ở đây dân chúng muốn biết xem Ngài so sánh với Môi sen như thế nào.
 • Gioan đã dùng câu “hãy tin vào Ta” tất cả 34 lần trong sách Tin Mừng của ngài.

One Main Point

Jesus uses physical food to teach spiritual truths, that He himself is spiritual nourishment, not only by His body but in His teaching and in His life

Một Điểm Chính

Đức Giêsu dùng lương thực vật chất để dạy những chân lý tinh thần, rằng Ngài chính là lương thực thiêng liêng nuôi sống không những bằng thân thể của Ngài nhưng còn bằng lời giảng dạy và cuộc sống của Ngài.

Reflections

 1. The crowds aren’t really listening to Jesus. What does that say about me and about the way I read Scripture?
 2. Was there a time when I “hungered” for Christ?
 3. Does this Gospel passage challenge my present way of living?

Suy Niệm

 1. Dân chúng thật ra đã không để ý đến lời giảng của Đức Giêsu. Điều đó cho thấy gì về tôi và cách tôi đọc Kinh Thánh?
 2. Có bao giờ tôi cảm thấy “đói khát” Đức Kitô chăng?
 3. Đoạn Tin Mừng hôm nay có là một thách thức cho lối sống của tôi chăng?