Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn Chung

 

Video Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm

cha Giuse Đỗ Văn Chung, OP.

 

Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn ChungChiều ngày 24.9.2013 vào lúc 15 giờ, cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình chủ tế thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho cha Giuse Đỗ Văn Chung. Cùng đồng tế với ngài còn có cha Phụ Tá Giám Tỉnh, cha Bề trên tu viện Alberto quý cha, quý thầy Đaminh trong các tu viện, quý sơ Đaminh, quý sơ Đức Maria Mẹ Hy Vọng và gia đình cha Giuse.

Sau Thánh lễ, vào lúc 16 giờ, cha Bề trên Micae Nguyễn Văn Bắc chủ sự nghi thức Tẩm Liệm cho cha Giuse. Cộng đoàn hiệp thông đông đủ. BBT giới thiệu với cộng đoàn video buổi lễ:

 

 

 Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn Chung

 Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn Chung

Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn Chung

Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn Chung

Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn Chung

Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn Chung

Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn Chung

Video: Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cha Giuse Đỗ Văn Chung