Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa Chay 2018 (full)

 

Tin mừng Đức Giê su Kitô theo thánh Mác – cô (Mc 9,2-8) (ngày thứ 1)

Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa Chay 2018 (full)Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.

Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.

Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

 

Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa Chay 2018 (full)
Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa Chay 2018 (full)
Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa Chay 2018 (full)