Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 – 2022)

Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 - 2022)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,13-19)

Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 - 2022)

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 - 2022)
Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 - 2022)
Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 - 2022)

Năm 2019

Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 - 2022)

Năm 2018

Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 - 2022)

 

Năm 2016

Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 - 2022)
Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 - 2022)