Videos: Giảng lễ Suy tôn Thánh Giá (2014 – 2021)

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (3, 13 – 17)

Videos: Giảng lễ Suy tôn Thánh Giá (2014 - 2021)Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Videos: Giảng lễ Suy tôn Thánh Giá (2014 - 2021)