Ngày 28.9.2020: Bài học khiêm tốn và phục vụ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 9, 46-50

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

Ngày 28.9.2020: Bài học khiêm tốn và phục vụ

BÀI HỌC KHIÊM TỐN VÀ PHỤC VỤ

Sống ở đời, ai cũng muốn cho mình có một vị trí tốt, muốn được trọng vọng, nể vì. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng mang trong mình não trạng đó, các ông muốn có một vị trí tốt nhất, cao trọng nhất trong Vương quốc của Chúa. Thế nhưng, điều Chúa muốn không phải thế. Chúa muốn các môn đệ của Người phải sống khiêm tốn, phải chọn chỗ rốt bét trong các đám tiệc, phải thắt lưng đi hầu bàn hơn là ngồi ăn để người khác phục vụ,… Đức Giêsu đã nêu gương cho các môn đệ noi theo, khi Người khiêm tốn cúi mình rửa chân cho các môn đồ. Bài học khiêm tốn và phục vụ phải luôn là lời nhắc nhở cho từng người môn đệ của Chúa Giêsu hôm nay.